REGULAMIN SERWISU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany w dalszej treści: „Regulaminem”), stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) (zwanej w dalszej treści: „u.ś.u.d.e.”) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) (zwanej w dalszej treści: „p.t.”).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej https://www.qdiqo.com (zwanej w dalszej treści: „Stroną”), w tym warunki i zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą elektroniczną (zwaną w dalszej treści: „usługą Newsletter”) przez QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204 (zwaną w dalszej treści: „Operatorem usług”).
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Operator usług.
 4. Regulamin zostaje udostępniony na Stronie nieodpłatnie w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez osobę korzystającą ze Strony (zwaną w dalszej treści: „Użytkownikiem”).
 5. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz ze świadczonych na Stronie usług.

Warunki i zasady korzystania ze Strony

 1. Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 5. Zabronione jest w szczególności:
 • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie;
 • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Operatora Usług, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich;
 • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Operatora usług lub Użytkowników.

Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego, posiadającego dostęp do sieci Internet, z systemem operacyjnym obsługującym przeglądarki internetowe np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz poniższym celom:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co może prowadzić do ulepszenia struktury i zawartości;
 • utrzymywania sesji Użytkowników (po zalogowaniu), dzięki czemu każdy Użytkownik nie musi ponownie wpisywać nazwy i hasła po przejrzeniu stron;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania materiałów reklamowych dopasowanych do tego profilu, w szczególności sieci Google.

3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu.
5. Sposoby zarządzania ustawieniami plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć wybierając przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Usługa Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana w dalszej treści: „Usługobiorcą”).
 2. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w razie istnienia takiej konieczności zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (zwaną w dalszej treści również: „Umową”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Operatora usług, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie dostępu do ważnego i aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • posiadane dostępu do przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • posiadanie zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu: 1024×768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
 • posiadanie klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Pełna funkcjonalność dostępu do treści Newsletter wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. Operator usług nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z treści Newsletter w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
5. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Operatorowi usług swój adres e-mail, drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Operatora usług i jego partnerów, których aktualna lista podana jest na Stronie, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych;
6. Zamówienie i korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest wyłącznie w przypadku dokonania przez Usługobiorcę łącznie następujących czynności rejestracyjnych:

 • udostępnienia Operatorowi usług co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na Stronie;
 • otwarcia wiadomości e-mail przesłanej przez Operatora usług na podany przez Usługobiorcę adres e-mail;
 • wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu u.ś.u.d.e., oraz usługi Newsletter;
 • zaakceptowania postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Operatora usług na adres e-mail podany przez Usługobiorcę;
 • naciśnięcia (kliknięcia) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”, po czym Usługobiorca zostanie przekierowany do Strony, na której pojawi się komunikat o treści: „Twoja subskrypcja została potwierdzona”,

7. Adres e-mail Usługobiorcy zostanie dodany do listy e-mailingowej Operatora usług i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Usługobiorcy Newslettera.
8. Brak potwierdzenia przez Usługobiorcę subskrypcji skutkuje usunięciem przez Operatora usług wprowadzonych danych po 30 dniach.
9. Operator usług nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newsletter.
10. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
11. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania Operatorowi usług wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy;
 • niezwłocznego aktualizowania danych podanych Operatorowi usług w związku z zawarciem Umowy;
 • korzystania z usług oferowanych przez Operatora usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, treści Newsletter, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), udostępnianych przez Operatora usług lub jego partnerów, w szczególności prawa autorskie, przysługują Operatorowi usług lub podmiotom, z którymi Operator usług zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

Ochrona danych osobowych

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Operator usług pełni funkcję administratora danych osobowych. Danymi takimi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem usługi Newsletter.
 2. Operator usług jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu świadczenia usługi Newsletter. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w tym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi Newsletter, z tym zastrzeżeniem, że Operator usług umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Operatorowi usług innych danych osobowych. Szersze informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu danych osobowych oraz w zakładce Polityka prywatności” dostępnej na Stronie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie.

Reklamacje

 1. Operator usług dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony na adres: [email protected]
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w pkt. IV. Regulaminu ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: [email protected]
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w pkt. VI. 1. i 2. powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Operatora Usług odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Operator usług może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Operator usług udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne przewidują krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Operator usług, jego pracownicy, współpracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Operatora usług, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Operator usług nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z przyczyn, o których mowa w pkt. VII.1, oraz innych przyczyn niezależnych od Operatora usług.

Zmiana Regulaminu

 1. Operator usług zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 4. O treści zmian Regulaminu Operator usług informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Usługobiorca jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę przy rejestracji do usługi Newsletter.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator usług udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy rejestracji do usługi Newsletter.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
 7. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

Rezygnacja ze świadczenia usługi Newsletter

 1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnowania  z usługi Newsletter, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
 2. Operator usług może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. Operator usług swoje oświadczenie w zakresie określonym w pkt. IX. 2. powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy rejestracji do usługi Newsletter.
4. Operator usług może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV. Regulaminu, z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu rozumianego jako naruszenie postanowienia pkt IV.7. ppkt. 3) Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Jedyną wiążącą wersją Regulaminu jest wersja w języku polskim. Celem regulaminu w języku angielskim jest przybliżenie jego oryginalnej wersji w języku polskim.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę przy rejestracji do usługi Newsletter.
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

© 2019 QDIQO. All rights reserved.