KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Szanowny Kliencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000717330, NIP: 9731048687, REGON: 368895204.

Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, drogą elektroniczną przez e-mail: [email protected], telefonicznie: 68 410 99 77.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w poniższych celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. wysłania zapytania przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora, marketingu produktów i usług, wysyłki informacji handlowej, wysyłki newslettera, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. na podstawie niezbędności do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, świadczenia usług związanych ze sprzedażą produktów, na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. obsługi formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), analitycznych tj. optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/Pana uwag, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji, doboru usług do potrzeb klientów Administratora, archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym wykonania umowy.

Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym powierzymy przetwarzanie danych w naszym imieniu, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne czy informatyczne, dostawcy systemów zewnętrznych, dostawcy wspierający działalność Administratora i zapewniający funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług IT, dostawcy usług kurierskich lub pocztowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych, prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem; Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 1;
 2. do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu – w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 4. sprostowania danych,
 5. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania danych,
 7. przenoszenia danych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; Może Pani/Pan też przesłać te dane innemu administratorowi danych;

o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

Prawo wniesienia skargi do organu

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeżeli Administrator będzie musiał przenieść Pani/Pana dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: „EOG”), wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych.

Możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać mu określone rozwiązania związane z jego usługami, np. przechowywanie danych w chmurze. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie EOG, jak i poza tym obszarem, w tym w Stanach Zjednoczonych. W sytuacjach, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”, Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries;
 2. Korzystając z usług określonych dostawców, Administrator może posługiwać się umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries;
 3. Jeśli dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Administrator może przekazywać im dane wówczas, gdy zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

 1. na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 2. w odniesieniu do działań zmierzających do zawarcia umowy, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną ofertę, po powiadomieniu Administratora o niewybraniu oferty bądź po upływie 2 miesięcy od złożenia oferty w przypadku braku powiadomienia o niewybraniu oferty, dane osobowe związane z tą ofertą, zostaną niezwłocznie usunięte;
 3. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
 5. w odniesieniu do celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych.

© 2019 QDIQO. All rights reserved.